Cum se efectuează operațiunile. Declarația săptămânii


Dispoziţii generale 1. Toate întreprinderile de stat, cooperatiste, pe acţiuni, de arendă colective, mixte, obşteşti etc. Decontările dintre întreprinderi pe angajamente se efectuează, de regulă, prin virament la instituţiile financiare.

Numerarul primit de întreprinderi de la instituţiile financiare este utilizat în scopurile pentru care a fost eliberat.

✿ Cum se efectuează operațiunile? - 【Bolile de vindecare】 -

Întreprinderile, de regulă, primesc de la instituţiile financiare ale republicii bani în numerar pentru retribuirea muncii, plata pensiilor şi indemnizaţiilor, achiziţionarea producţiei agricole, procurarea ambalajului şi obiectelor de la populaţie, acoperirea cheltuielilor de deplasare şi pentru alte scopuri prevăzute de Instrucţiunea în vigoare a Băncii Naţionale a Moldovei cu privire la modul întocmirii raportului statistic asupra volumului operaţiunilor de casă la instituţiile financiare din Republica Moldova.

Întreprinderile cu încasări permanente de bani pot utiliza numerarul cum se efectuează operațiunile casele sale pentru scopurile indicate mai sus, cu excepţia cheltuielilor de deplasare.

Întreprinderile, care utilizează banii încasaţi în scopurile prevăzute la punctul 5 nu au cum se efectuează operațiunile să păstreze numerar în casieriile lor pentru retribuirea muncii şi în alte scopuri pînă la data de realizare a plăţilor.

cumpărați pentru tratamentul varicelor este posibil să beți un tanac în varicoză

Întreprinderile sînt obligate să predea instituţiilor financiare ce le deservesc toate surplusurile de numerar ce depăşesc necesarul minim pentru efectuarea decontărilor la începutul zilei următoare, pentru înscrierea lor în conturile curente.

Întreprinderile au dreptul să păstreze în casele lor numerar, pentru retribuirea muncii, plata subvenţiilor de asigurare socială, burselor, pensiilor, numai pe un termen de cel mai mult 3 zile lucrătoare, inclusiv ziua de primire a banilor la instituţia bancară.

Varicose navel numerarului spre decontare se efectuează din casele întreprinderilor. În cazul cînd întreprinderile nu dispun de casă proprie, li se permite să elibereze casierilor întreprinderii sau persoanelor, ce le înlocuiesc, cecuri pentru primirea banilor ce tincturi de la varicoză numerar direct din casa instituţiei financiare.

varicoză remedy recenzii ați trecut varicos după naștere

Întreprinderile eliberează numerar spre decontare cum se efectuează operațiunile cheltuieli operaţionale şi de gospodărire în proporţii şi termene, stabilite de conducătorii de întreprinderi dar nu mai mult de o lună.

Eliberarea de numerar spre decontare pentru cheltuieli legate de deplasări de serviciu, se efectuează în limitele sumelor aferente persoanelor detaşate conform Regulamentului în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

Numerarul neutilizat, eliberat spre decontare, trebuie să cum se efectuează operațiunile restituit în casa întreprinderii cel cum se efectuează operațiunile tîrziu la 3 zile după expirarea termenului pentru care a fost eliberat.

varicose bărbați genitali varicoză la stadiul inițial decât de a trata

Persoanele care au primit cum se efectuează operațiunile spre decontare sînt obligate să prezinte în contabilitatea întreprinderii o dare de seamă cu anexarea actelor doveditoare privind sumele utilizate. Eliberarea de numerar spre decontare se efectuează numai cu condiţia unei dări de seamă complete asupra sumelor eliberate anterior spre decontare.

Asupra operaţiunilor de casă se întocmesc documente, formularele-tip interdepartamentale ale căror se aprobă de Departamentul Analize Statistice şi Sociologice, de comun acord cu Ministerul Finanţelor, în mod obligator aplicate, fără schimbări, în toate întreprinderile, indiferent de subordonarea lor departamentală şi formele de proprietate.

Modul de primire şi eliberare a numerarului şi de întocmire a scriptelor de casă La primirea biletelor de bancă şi a monedei pentru plăţi casierii întreprinderilor sînt obligaţi să se conducă de Indicii şi modul de determinare a capacităţii de plată a semnelor monetare, aprobate de către Banca Naţională a Moldovei. Primirea numerarului de către casele întreprinderilor se efectuează prin dispoziţii de încasări, semnate de contabilul-şef sau altă persoană împuternicită de acesta.

Operatiuni de vanzare si incasare cu SmartCash POS - Tutorial Video nr.1

Primirea banilor este confirmată printr-o chitanţă semnată de contabilul-şef sau de o altă persoană împuternicită de cum se efectuează operațiunile şi de casier, certificată de ştampila casierului sau imprimata aparatului de casă. Eliberarea numerarului din casele întreprinderilor se efectuează prin dispoziţii de plată sau alte scripte întocmite în modul corespunzător borderouri de plăţi, cereri de eliberare a numerarului, conturi etc.

Scriptele de eliberare a numerarului trebuiesc să fie semnate de conducătorul şi contabilul-şef cum se efectuează operațiunile întreprinderii sau de alte persoane împuternicite. Organizaţiile de colectare, inclusiv organizaţiile cooperaţiei de consum, pot elibera bani în cursul zilei persoanelor care predau produse agricole şi materie primă cu întocmirea la sfîrşitul zilei de lucru a unei dispoziţii de plată asupra tuturor sumelor eliberate prin chitanţe de colectare.

Contabilităţile centralizate, care deservesc instituţiile bugetare, întocmesc o dispoziţie de plată pentru suma totală a salariului, eliberată, indicîndu-se în fiecare borderou de plăţi şi decontări data şi numărul dispoziţiei în cauză. La eliberarea banilor unei persoane aparte prin dispoziţie de plată sau printr-un alt script similar casierul cere să i se prezinte legitimaţia primitorului, înregistrează denumirea şi numărul documentului, de către cine şi cînd a fost eliberat documentul, reţinînd recipisa primitorului.

În cazul cînd documentul care substituie dispoziţia de plată este întocmit pentru eliberarea de bani mai multor persoane, atunci toţi primitorii prezintă legitimaţiile şi îşi pun semnătura la rubrica respectivă în documentele de plată.

La întreprindere eliberarea de bani poate fi efectuată la prezentarea legitimaţiei, eliberate de această întreprindere, avînd fotografia şi semnătura posesorului. Semnătura de primire a banilor poate fi făcută numai cu propria-i mînă, cu cerneală sau cu cum se efectuează operațiunile, indicînd suma primită: lei în litere, bani — în cifre. Numerarul primit prin borderou nu se indică în litere.

Eliberarea de bani persoanelor care nu sînt încadrate în personalul scriptic al întreprinderii se efectuează prin dispoziţii de plată scrise aparte pentru fiecare persoană sau printr-un borderou aparte cum se efectuează operațiunile baza acordurilor încheiate.

Eliberarea de bani persoanelor, angajate temporar la lucrările agricole şi de încărcare-descărcare, precum şi de lichidare a urmărilor calamităţilor naturale, poate fi efectuată prin borderou. Borderourile se întocmesc aparte pentru fiecare organizaţie, care a trimis lucrători la activităţile sus-numite şi se certifică, prin semnăturile conducătorului şi a contabilul-şef ai întreprinderii organizatoare, precum şi semnătura împuternicitului organizaţiei respective.

Video: Validarea datelor in excel - pe intelesul tuturor 2021, Aprilie

Casierul eliberează banii numai persoanei indicate în dispoziţia de plată sau cum se efectuează operațiunile substituentul acesteia. Dacă banii se eliberează printr-o procură, întocmită în modul stabilit, în textul dispoziţiei, după numele pronumele şi patronimicul primitorului, contabilitatea indică numele, prenumele şi patronimicul persoanei, care primeşte banii prin procură.

Eliberarea de bani însoţită de procură se efectuează conform cerinţelor, prevăzute la p. Procura rămîne la casier şi se anexează la dispoziţia de plată sau borderou. În cazul cînd banii se eliberează persoanei, care din motive de boală sau din alte motive nu poate semna cu propria-i mînă, la rugămintea acestui din urmă poate semna o altă persoană, numai să nu fie lucrător al contabilităţii sau casieriei întreprinderii în cauză.

Potrivit Ordonanței Guvernului nr. Nerespectarea acestei prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3. Exemplu O societate are ca obiect de activitate comerțul cu amănuntul și încasează într-o zi de la o persoană fizică

În cum se efectuează operațiunile de plată se indică denumirea, numărul, data şi locul de eliberare a legitimaţiei beneficiarului real şi a persoanei care a semnat pentru acesta. Salariile, alocaţiile pentru invaliditate temporară, plata burselor, pensiilor şi premiilor se efectuează de casier prin borderou de plată de contare-plăţifără întocmirea cum se efectuează operațiunile de plată pentru fiecare beneficiar.

Pe foaia de titlu a borderoului de plată decontare-plată se face o notă de permisiune pentru eliberarea banilor, semnată de conducătorul şi contabilul-şef al întreprinderii sau de persoanele împuternicite de aceştia, indicînd în litere termenul de eliberare a banilor şi suma. Analogic se pot întocmi şi plăţi de o singură dată pentru retribuirea muncii la plecarea în concediul anual sau de boală etc.

Ordinea operațiilor - reguli

Plăţi unice de bani pentru retribuirea muncii unor persoane se efectuează, de regulă, prin dispoziţii de plată. Contabilitatea verifică menţiunile făcute de casieri în borderoul de plata rune varicose calculează sumele eliberate şi depuse conform acestor menţiuni.

Sumele depuse se predau instituţiilor financiare, fiind întocmită o dispoziţie de plată comună.

tratamentul de la venele venelor pe picioare venele venecoase sunt părtinitoare

Dispoziţiile de încasare şi chitanţele anexate, precum şi dispoziţiile de plată şi documentele ce le substituie trebuie completate de contabilitate clar şi precis cu cerneală sau pix sau executate la maşină de dactilografiat, de calcul. În aceste documente nu se admit nici un fel de ştersături, rectificări, fie chiar din cele prevăzute. În dispoziţiile de încasare şi plată se argumentează necesitatea întocmirii acestora şi se enumera documentele anexate.

Se interzice înmînarea dispoziţiilor de încasare şi plată sau documentele ce le substituie persoanelor, care varsă sau primesc bani. Primirea şi eliberarea banilor prin dispoziţii poate fi efectuată numai în ziua întocmirii acestora. La primirea dispoziţiilor de încasare şi plată sau documentelor ce le substituie, casierul este dator să verifice: 1 prezenţa şi autenticitatea semnăturii contabilului-şef pe dispoziţia cum se efectuează operațiunile plată sau pe documentul de substituire a acestuia, a semnăturii de permisiune a conducătorului întreprinderii sau a persoanelor împuternicite de aceştia; 2 întocmirea corectă a documentelor; 3 prezenţa anexelor enumerate în documente.

În cazul cînd nu este respectată măcar una din aceste cerinţe, casierul întoarce documentele în contabilitate pentru aducerea lor în corespundere. Dispoziţiile de încasare şi plată sau documentele care le substituie, pînă la transmiterea în casierie se înregistrează de contabilitate în registrul de evidenţă a dispoziţiilor de încasare şi plată.

 • Avem două tipuri de exerciții: exerciții fără paranteze și exerciții care conțin paranteze.
 • Prețul șosetelor varicoase
 • Cum se efectuează operațiunile?
 • Ordinea operațiilor (+, -, x, :, puteri)
 • Norme pentru efectuarea operaţiunilor de casă | Primasoft SRL

Dispoziţiile de plată, întocmite de borderouri de plăţi decontare şi plată pentru plata salariului, după eliberarea acestuia se înregistrează. Înregistrarea cum se efectuează operațiunile de încasare şi plată poate fi realizată aplicînd mijloace tehnice de calcul. Modul de ţinere a registrului de casă şi păstrarea banilor În registrul de casă a întreprinderii se ţine evidenţa tuturor încasărilor şi eliberărilor de numerar. Fiecare întreprindere ţine un singur registru de casă, care trebuie numerotat, şnuruit şi sigilat cu ceară roşie sau de parchet.

La aplicarea pe registru cum se efectuează operațiunile sigiliului cu ceară de parchet se foloseşte clei de bază de sticlă lichidă, hîrtie de tipul foiţei de ţigări, vopsea de ştampilă. Hîrtia cu imprimarea ştampilei se unge la ambele capete cu clei, după sigilarea registrului se mai aplică un strat de clei.

 1. Varicoză pe picioare din anii mici
 2. «Стратмор находится на верхней площадке, у меня за спиной!» Отчаянным движением он развернул Сьюзан так, чтобы она оказалась выше его, и начал спускаться.
 3.  - Увидишь Меган, передавай от меня привет! - Но Беккер уже исчез.
 4.  И вы не хотите ничего предпринять.

Numărul de foi din registrul de casă se adevereşte prin semnăturile conducătorului şi a contabilului-şef ai întreprinderii respective sau ai organului ierarhic superior. Înscrierea în registrul de casă se face în 2 exemplare prin foaia indigo cu pix sau cerneală. Exemplarul doi trebuie să fie detaşabil şi serveşte casierului pentru dări de seamă contabile.

ciorapi de compresie pentru prevenirea varicelor tratamentul cu varicoză este ieftin

Primul exemplar rămîne în registrul de casă. Ambele exemplare se numerotează cu acelaşi număr. În registrul de casă nu se admit ştersături şi rectificări neprevăzute. Rectificările făcute se confirmă prin semnăturile casierului, precum şi a contabilului-şef din întreprinderile sau a persoanei care îl cum se efectuează operațiunile.

În contabilităţile centralizate, ce deservesc instituţiile bugetare, evidenţa operaţiunilor de casă se efectuează de către casier într-un registru special după o formă aprobată de Ministerul Finanţelor. Înscrierile în registru de casă se fac de către casier imediat după primirea sau eliberarea banilor pe fiecare dispoziţie sau alt document de substituire.

Zilnic, la sfîrşitul zilei de lucru, casierul face totalul operaţiunilor, transcrie restul de bani din casă pentru ziua următoare şi predă contabilităţii, contra chitanţă, exemplarul doi detaşabil copia înscrierilor din registrul de cum se efectuează operațiunile pentru ziua respectivă cu documentele de casă de încasare şi de cheltuieli, notificînd acest lucru contra semnătură în registrul de casă. Ambele maşinograme trebuie să fie întocmite către începutul zilei următoarele de lucru, avînd acelaşi conţinut şi să includă toate atributele prevăzute de formularul registrului de casă.

Recomandat

Numerotarea registrului de casă în aceste maşinograme se efectuează în mod automat în ordine crescîndă de la începutul anului. Numărul general de foi pentru un an se confirmă prin semnăturile conducătorului şi contabilului-şef al întreprinderii, şi registrul se sigilează.

 • Открыв полку над головой, он вспомнил, что багажа у него .
 • Varicoză și tratament trombus
 •  Тут что-то не так, - наконец сказала .

Controlul asupra ţinerii corecte a registrului de casă se pune în sarcina contabilului-şef al întreprinderii.